Archívum
Archívum kezdőlapja
vissza a honlapra

A Toldy Ferenc Gimnázium archívumából:
Felvételi tájékoztató


TOLDY FERENC
GIMNÁZIUM

  FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM

 2006-2007

 

A Toldy Ferenc Gimnáziumról

Iskolánkat 1854-ben alapították a budai polgárok. A Budai Főreáliskola hetven évvel később vette fel Toldy Ferenc nevét és 1936-ban alakult át gimnáziummá.

Az 1857-es alapkőre a következő szöveg került:

”Álljanak fenn e csarnokok -melyek e kő fölé boltozódnak - e komoly idők emlékeként messze századokig, s a szellem, mely őket átlengi, legyen mindenkor a (…) hazaszeretet, a polgári erény, a haladás, az egyetértés és a béke szelleme.”

Iskolánk az elmúlt 150 évben igyekezett megőrizni az alapkőbe vésett értékeket, s ezek ma is – kiegészülve a szabadság eszméjével – meghatározzák a Toldy szellemét. Fontos feladatunknak tartjuk az alapvető morális és kulturális értékek közvetítését, legfőképpen a becsületességet, a toleranciát, a segítőkészséget, a műveltséget, a természet és a környezet védelmét, az egyetemes és a nemzeti kultúra ismeretét.

A Toldy Ferenc Gimnázium Budapest szívében, a Várhegy keleti lejtőjén helyezkedik el. Főként olyan családok választják iskolánkat, amelyekben fontosnak tartják a gyermekek továbbtanulását, illetve a barátságos, a tehetség kibontakoztatását szolgáló iskolai légkört. Sok család választásának alapja a családi tradíció. Arra, hogy a budai polgárok szívesen hozzák ide gyerekeiket, bizonyíték az elmúlt évek magas túljelentkezése.

Iskolánk hatosztályos gimnáziumként működik, ami jól szolgálja a tehetséggondozást. Az elmúlt öt év átlagát tekintve iskolánk a sikeres nyelvvizsgák tekintetében az érettségit adó nem kéttannyelvű budapesti iskolák között a második helyen, az írásbeli felvételik eredményét tekintve a 9. helyen áll. Az egyetemi és főiskolai felvételik tekintetében Buda egyik legeredményesebb iskolájának számít.

Iskolánk mindennapi munkáját irányító elvek és pedagógiai célok elsősorban a toldys hagyományból táplálkoznak. A jó toldys légkör – amely tanár és diák kölcsönös tiszteletén és közvetlen, gyakran szeretetteljes kapcsolatán alapul – megfelelő környezet diákjainknak nemcsak a tanuláshoz, de általában az életükhöz is – hiszen 12-18 éves korban napjaik nagyobb részét intézményünk falai között töltik. Ez a szülők által gyerekcentrikusnak nevezett attitűd, amely elsősorban ösztönöz, és csak ritkán büntet, nem jelenti azt, hogy lemondanánk annak jelzéséről, mit tartunk helyesnek és mit nem.

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink magas szinten sajátítsák el a gimnáziumi tananyagot, művelt, tudásuk megújítására képes, önállóan gondolkodó, konstruktív személyiséggé fejlődjenek. Legyenek képesek az együttműködésre szűkebb és tágabb környezetükkel.

Mindezek érdekében feladatunk az alapkészségek (olvasás, írás/beszéd, számtan/matematika) továbbfejlesztése, hiszen ezek a készségek a további fejlődés alapjai. Ide soroljuk a tanulási képesség fejlesztését, hatékony tanulási technikák megtanítását is.

Fontosnak tartjuk az általános gondolkodási képességek fejlesztését, különösképpen a problémamegoldás, döntéshozatal és a kreatív gondolkodás terén. Képessé tesszük tanulóinkat a változások megértésére, információk szerzésére, feldolgozására; szövegek, képek és szimbólumok értelmezésére. Folyamatosan fejleszteni kívánjuk diákjaink konfliktuskezelő, kommunikációs és vitakészségét, valamint együttműködési és vezetési képességét.

Feladatunknak tekintjük tanulóink adottságainak feltárását, önismeretük, saját sorsukért érzett felelősségük erősítését, képességeik, készségeik fejlesztését. A személyiségformálás terén fontosnak tartjuk az önértékelés és önirányítás fejlesztését, a közösségért érzett felelősség kialakítását és a társas hajlam fejlesztését, valamint hogy tanulóink tartsák be a társadalmi együttélés szabályait; mentalitásukat és cselekedeteiket a tisztességre való törekvés hassa át.

Feladatunk demokratikus értékeink hiteles bemutatása, a hazaszeretetre, demokráciára és toleranciára nevelés.

Célunk az egészséges életre nevelés, a tanulók fizikai képességeinek fejlesztése, és annak elérése, hogy a testi-lelki higiénia, az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás természetes igényükké váljék. A Toldys diákok több sportágban is a középiskolai versenyek legjobbjai.

A színes diákélet (a Toldy Teátrum előadásai, az Osztályszínjátszó Fesztivál, az önképzőkör foglalkozásai, a kamarazenekar, a klubdélutánok, az iskolai diáknapok, énekkari és sportfoglalkozások, erdei iskola, sítáborok, nyelvi táborok, újságszerkesztés, stb.) a jó időtöltés mellett a készségek, képességek fejlesztését, valamint a személyiség harmonikus fejlődését is szolgálják.

A budai vár alatt fekvő műemlék jellegű épületben a 6 szaktanterem és az osztálytermek mellett közel 15000-kötetes könyvtár, olvasóterem, ebédlő, büfé, míg az új épületben tornacsarnok, kondicionáló-terem, valamint két szaktanterem (informatikai, képzőművészeti) várja a diákokat.

Célunk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok öntudatos, hasznos polgárrá, autonóm és a környezetükért felelősséget érző személyiséggé, boldogságra képes emberré váljanak.

Tájékoztató a 2006/2007. tanévben induló osztályokról

Az általános iskola 6. osztályát most végző tanulók számára két hatosztályos gimnáziumi osztályt indítunk (7-12. évfolyamig) 2006. szeptemberében.

Ezekben az osztályokban az első négy év folyamán széleskörű általános képzés folyik. Az utolsó két évfolyamon magas óraszámban szabadon választhatnak a tanulók olyan tantárgyakat, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű érettségire ill. az egyetemi tanulmányokra történő eredményes felkészülést.

Az iskola hagyományainak megfelelően kiemelt szerepet kap az idegen nyelvek oktatása.

Diákjaink a hat év folyamán két élő idegen nyelvet tanulnak heti 4, illetve 5 órában. Az első nyelvet kötelező tárgyként a 7-10. év folyamán tanítjuk. A 2006. szeptemberében induló osztályokban első idegen nyelvként az angolt vagy a németet haladó szinten tanítjuk. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik az általános iskolában már legalább két éve tanulják ezen nyelvek valamelyikét vagy ezzel azonos szintű nyelvtudással rendelkeznek.

Második idegen nyelvként az angol, francia, német, olasz, és orosz nyelvek választhatók, ezen nyelvekből kezdő csoportokat indítunk a jelentkezési igé­nyeknek ill. az iskola lehetőségeinek megfelelően a 9. évfolyamtól.

Az élő idegen nyelvek mellett már a 7. évfolyamtól kezdve lehetőség van a latin nyelv fakultatív tanulására is (heti 2 órában), illetve arra, hogy a számítástechnikát (informatika) (heti +1 óra) emelt óraszámban tanulják.

Lehetőség van arra is, hogy a matematikát már a 7. osztálytól emelt óraszámban (7. évfolyamon heti +2 óra) tanulják azok a diákok, akik erre igényt tartanak és felvételi eredményük ezt lehetővé teszi.

A 11-12. évfolyamon a tanuló legalább két tantárgyat választhat, amelyet emelt szinten tanítunk.

A tantárgyak nagy részét csoportbontásban tanítjuk, ez lehetővé teszi a differenciált foglalkozást, elősegíti a tehetséggondozást.

A felvétel rendje

A felvételi eljárás írásbeli felvételi vizsgából és szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi jelentkezés mellett külön kell jelentkezni a központi írásbeli vizsgára.

A hozzánk jelentkező tanulóknak tehát két jelentkezési lapot kell kitölteniük:

 • a mellékelt jelentkezési lapot az írásbeli felvételi vizsgára
 • a központilag kiadott felvételi jelentkezési lapokat, melyek iskolánk

titkárságán lesznek beszerezhetők

(mindkettő az internetről is letölthető: www.okev.hu)

Az írásbeli vizsga

A vizsgát az Oktatási Minisztérium által kidolgozott és engedélyezett módon rendezzük.

(11/2005. (IV. 8.) OM rendelet)

Időpontja: 2006. január 27., péntek 14 óra

Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai feladatsorok készülnek. A SULINOVA Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Képességfejlesztési Kutató Központ által, gyakorló pedagógusok és mérési szakemberek bevonásával anyanyelvből és matematikából készített központi írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Mindkét korcsoport számára (a 6, ill. 8 évfolyamos felvételihez) külön feladatlap és javítási útmutató készül. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.okev.hu honlapon megtekinthetők.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van.

Az 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 30.§ (9) értelmében a részképességi zavarokban szenvedő tanulók részére a felvételi vizsgán biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

Jelentkezés az írásbeli vizsgára:2005. december 9-ig kell a mellékelt jelentkezési lapot az iskola titkárságára eljuttatni (postán, vagy személyesen munkanapokon 9-16 óra között). A Toldy Ferenc Gimnázium azonosító kódja: 035220.

tagozatkód:
01, ha az általános iskolában tanult nyelv az angol volt
02, ha az általános iskolában tanult nyelv a német volt

Aki január 27-án fel nem róható, igazolt ok miatt nem tud a felvételi vizsgán részt venni (orvosi igazolás stb.), az február 2-án 14 órakor írhatja meg a felvételi dolgozatot. A február 2-i vizsga helyszíne az az intézmény, ahová a tanuló eredetileg jelentkezett. A vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanulócsak egyszer tehet írásbeli vizsgát.

Az írásbeli vizsga eredményét minden olyan hatosztályos gimnázium elfogadja, amely hozzánk hasonlóan központi írásbeli felvételi vizsgát tart.

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot február 9-én lehet átvenni az iskola titkárságán 8 és 16 óra között. Telefonon eredményt nem közlünk.

A felvételi jelentkezés

A felvételi jelentkezési lapokat2006. február 17-igközvetlenül gimnáziumunkba kell eljuttatni (személyesen leadható az iskola titkárságán munkanapokon 9 és 16 óra között, vagy ajánlott levélben elküldhető). A központilag kiadott felvételi jelentkezési lapokat iskolánk titkárságán szerezhetik be 2006. januárjától. (Az internetről is letölthető: www.okev.hu)

A felvételi jelentkezési lap mellékletében kérjük, tüntessék fel, hogy a tanuló  

 • milyen idegen nyelvet tanult az általános iskolban
 • a szóbeli meghallgatásra (ld. alább) a magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret tant árgyak közül melyiket választja

Amennyiben a tanuló az írásbeli vizsgát nem a Toldy Ferenc Gimnáziumban írta, kérjük, hogy a jelentkezési laphoz mellékelje az írásbeli vizsga eredeti pecséttel és aláírással ellátott értékelő lapját.

 

A szóbeli meghallgatás

 

A szóbeli meghallgatás2006. február 20. és március 10. között tartható, a pontos beosztásról írásban küldünk értesítést. Szóbeli meghallgatásra az általános iskolai eredmény és az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján hívjuk be a jelentkezőket.

 

A szóbeli meghallgatáson kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók általános tájékozottságát, gondolkodáskészségét, műveltségét, ötletességét, kreativitását, igyekszünk képet kapni a tanuló személyiségéről, érdeklődési köréről, műveltségéről, tájékozottságáról.

Az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódóan is teszünk fel kérdéseket a jelentkezőknek. Ez utóbbit két tantárgy köré csoportosítjuk:

- matematika

- egy, a felvételiző által választott tárgy a következő tantárgyak       közül: magyar nyelv és irodalom, történelem, természetismeret

A szóbeli meghallgatásra a jelentkező hozza magával a diákigazolványát (vagy egyéb, a személyazonosságát igazoló okmányt, pl. útlevél) és az ellenőrzőjét.

A felvételi rangsor összeállításánál a következőket vesszük figyelembe:

- az általános iskolai bizonyítvány (5. évfolyam év végi)

- az írásbeli vizsga eredménye

- a szóbeli meghallgatás eredménye

A jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel március 16-án tesszük közzé a földszinti hirdetőtáblán.

A felvételről szóló értesítést 2006. április 26-ig írásban küldjük el.

További kérdései esetén felvilágosítást az iskola titkárságán kérhet munkanapokon 8-16 óráig

(Tel.: 201-0736).

Személyesen érdeklődhet az iskola vezetősége által tartott szülői tájékoztatón, amelyeta Toldy Ferenc Gimnázium második emeleti fizika előadó termében

2005. november 8-én, kedden 17 óra 30 perckor és

2005. november 22-án, kedden 17 óra 30 perckor tartunk.

 

A Toldy Ferenc Gimnázium felvételi előkészítőt nem tart.

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 12 éves gyermekek számára jelentős lelki és idegi megpróbáltatást jelenthet a felvételivel járó megmérettetés. Tekintettel a többszörös túljelentkezésre, még a legjobbak közül is lehetnek olyanok, akik nem kerülnek be iskolánkba. Ezt a gyerekek gyakran személyes kudarcként élik meg. Javasoljuk, hogy ennek figyelembevételével lelkileg is készítsék fel gyermekeiket a felvételi folyamatra.

Fontos időpontok:

2005. december 9-ig: jelentkezés a felvételi írásbeli vizsgára

2006. január 27., péntek 14 óra: az írásbeli vizsga időpontja

2006. február 17.: a felvételi jelentkezési lap (és az értékelő lap, ha nem a Toldy Ferenc      Gimnáziumban írta az írásbelit) beérkezési határideje

2006. február 20 - március 10.: a szóbeli meghallgatások várható ideje


A szóbeli meghallgatás kérdéseinek témakörei

(az általános iskola 5. osztályának és a 6. osztály első féléves anyagának alapján)

  Matematika  

 • műveletek és azok sorrendje az egész és a racionális számok halmazában
 • adott tulajdonságú ponthalmazok ismerete, szerkesztése, csoportosítása
 • terület- és felszínszámítás
 • alapvető számelméleti ismeretek, oszthatóság alkalmazása
 • egyszerű egyismeretlenes egyenletek megoldásának alkalmazása szöveges feladatokban

Magyar nyelv és irodalom  

 • kötelező olvasmányok: Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, Petőfi Sándor: János vitéz,
     Arany János: Toldi, Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
     kisebb lírai művek (Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Kosztolányi Dezső és    más klasszikus magyar költők versei)
 • ismeretlen szöveg értése, értelmezése
 • szóképek, ritmus felismerése, verstani ismeretek
 • szófajok, toldalékok, alapvető mondatrészek felismerése

Történelem  

 • egyetemes történelem: őskor; ókori Egyiptom, India, Görögország és Róma;
     frankok és arabok; a középkori Európa 1300-ig
 • magyar történelem: vándorlás, honfoglalás, államalapítás, Árpád-kor

Természetismeret  

 • házunk, kertünk növényei és állatai
 • földrajzi helymeghatározás, térkép
 • időjárási tényezők, nagy éghajlati övezetek a Földön
 • a földfelszín formakincse
 • vizeink felszín alatt és felett
 • hazánk nagy tájai

Jelentkezési lap és korábbi feladatsorok - új ablakban nyílik meg!


 

 .